آخرین صفحات http://www.telemediran.com/ آخرین صفحات پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی FA خانه http://www.telemediran.com/Images/RssLogo.gif http://www.telemediran.com/ پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی Copyright پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی, 636677227147031599 20 Intech 50 درصد تخفیف عضویت بمناسبت http://www.telemediran.com/Pages/1-214/50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-458.aspx مدیریت مطالب 2016/8/20 http://www.telemediran.com/Pages/1-214/50-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c%d9%81-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-458.aspx چگونه می توانید به داروی اختصاصی بیماری خود دسترسی پیدا کنید در هنگام انتخاب علائم بیماری بدقت کلمه کلیدی علامت عارضه خود را تایپ کرده، پس از مطالعه موارد پیشنهادی، کوتاهترین جمله متشکل از علامت مورد نظر مناسب خود را برگزیده و ادامه دهید. توصیه می شود؛ پس از مطالعه اطلاعات مرتبط با بیماری مشابه خود، در ابتدا از علائم مندرج در آن برای "تشخیص دقیق بیماری " استفاده کنید. این اعمال را ادامه داده تا در نهایت ،نتیجه جستجو به یک "بیماری واحد " منتهی شود. http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-370.aspx راهنمای تجویز دارو 2015/11/2 http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-370.aspx امتیازات و دسترسی ها برای اعضاء ویژه امتیازات و دسترسی ها برای اعضاء ویژه در "سامانه ترکیبی هوش مصنوعی درمان از راه دور" به تناسب زمان عضویت بشرح زیر می باشد: http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-299.aspx مدیریت مطالب 2015/6/23 http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-299.aspx امتیازات و دسترسی های اختصاصی برای اعضاء پژوهشگر و محقق برای پژوهشگران و محققینی که عضو "سامانه ترکیبی هوش مصنوعی درمان از راه دور" بشوند ، به تناسب زمان عضویت امتیازات و دسترسی ها اختصاصی بشرح زیر در نظر گرفته شده است: http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-300.aspx مدیریت مطالب 2015/6/23 http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-300.aspx تدبیر و درمان از نظر ابوعلی سینا "انسان تنها مخلوق با شعوری است که می تواند هوشمندانه خود را معالجه نماید. " http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-212.aspx راهنمای تجویز دارو 2015/1/8 http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-212.aspx