آخرین صفحات http://www.telemediran.com/ آخرین صفحات پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی FA خانه http://www.telemediran.com/Images/RssLogo.gif http://www.telemediran.com/ پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی Copyright پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی, 636888723566654303 20 Intech چگونه می توانید به داروی گیاهی اختصاصی بیماری خود دسترسی پیدا کنید؟ در ابتدا به آدرس http://www.telemediran.com/Form_SearchDisease.aspx مراجعه و پس از تایپ مهمترین علامت بیماری خود ، کوتاه ترین جمله از موارد پیشنهادی مناسب را برگزیده و ادامه دهید. این فرایند را حداقل برای سه علامت بیماری خود انجام داده تا نتایج جستجو کاملا محدود گردد. توصیه می شود؛ پس از مطالعه اطلاعات مرتبط با بیماری مشابه خود، از علائم مندرج در نتیجه جستجو های بعمل آمده برای "تشخیص دقیق بیماری " استفاده کنید. این عملیات را ادامه داده تا در نهایت ،نتیجه جستجو به یک "بیماری واحد" منتهی شود. http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af%d8%9f-370.aspx راهنمای تجویز دارو 2018/8/10 http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af%d8%9f-370.aspx تدبیر و درمان از نظر ابوعلی سینا "انسان تنها مخلوق با شعوری است که می تواند هوشمندانه خود را معالجه نماید. " http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-212.aspx راهنمای تجویز دارو 2018/1/8 http://www.telemediran.com/Pages/درخواست-تجویز-دارو-730/%d8%aa%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-212.aspx امتیازات و دسترسی ها برای اعضاء ویژه امتیازات و دسترسی ها برای اعضاء ویژه در "سامانه ترکیبی هوش مصنوعی درمان از راه دور" به تناسب زمان عضویت بشرح زیر می باشد: http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-299.aspx مدیریت مطالب 2015/6/23 http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-299.aspx امتیازات و دسترسی های اختصاصی برای اعضاء پژوهشگر و محقق برای پژوهشگران و محققینی که عضو "سامانه ترکیبی هوش مصنوعی درمان از راه دور" بشوند ، به تناسب زمان عضویت امتیازات و دسترسی ها اختصاصی بشرح زیر در نظر گرفته شده است: http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-300.aspx مدیریت مطالب 2015/6/23 http://www.telemediran.com/Pages/1-214/راهنمای-عضویت-731/%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%da%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d9%82%d9%82-300.aspx