آخرین آیا می دانید http://www.telemediran.com/ آخرین آیا می دانید پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی FA خانه http://www.telemediran.com/Images/RssLogo.gif http://www.telemediran.com/ پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی Copyright پرتال درمان اختصاصی طب سنتی - طب سنتی, 637158614431245368 20 Intech آیا می دانید چگونه می توان جنین پسر ایجاد نمود ؟ مهمترین راه درمان بیماری از نظر ابوعلی سینا راجع به تعیین جنسیت جنین در کلیات قانون ابوعلی سینا ذکر شده است حاصل این عبارات است که سبب پسر شدن؛ اسپرم گرم و غلیظ است که از بیضه راست مرد بعد از پاک شدن زن از حیض بطرف راست رحم ریخته می شود. بدین منظور می توان از روش های زیر بهره گرفت: http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%9f-404.aspx 2016/2/8 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af-%d8%9f-404.aspx آیا می دانید چگونه می توانید جنین دختر ایجاد نمائید؟ آیا می دانید چگونه می توان جنین دختر ایجاد نمود یا صاحب فرزند دختر شد؟ در شهرهای گرم، فصل تابستان و روزی که باد جنوب (باد گرم) می آید فرزند دختر بیشتری متولد می شود، زیرا سردی به سمت داخل میل می ‏کند . در نتیجه اسپرم مرد سردتر شده و هورمون جنسی زنانه با قدرت بیشتری بر اسپرم تسلط پیدا می‏ کند. http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%af%d8%9f-405.aspx 2016/2/8 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%af%d8%9f-405.aspx آیا می دانید جنین پسر چه علایمی دارد ؟ شیخ اجل ابن سینا و شاگردانش در طول بیش از یک هزار سال تجربیات گران سنگی در باره تشخیص و تعیین جنسیت جنین پسر در اختیار ابناء بشر و خصوصا ایرانیان قرار داده است و بدینوسبله شمه ای از آنها را جهت ملاحظه کاربران عزیز بشرح زیر عرضه می نمائیم : http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f-403.aspx 2016/2/3 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f-403.aspx آیا می دانید جنین دختر چه علایمی دارد ؟ شیخ اجل ابن سینا و شاگردان ایشان در طول بیش از یک هزار سال تجربیات گران سنگی در باره تشخیص و تعیین جنسیت جنین دختر در اختیار ابناء بشر و خصوصا ایرانیان قرار داده است و بدینوسبله شمه ای از آنها را جهت ملاحظه کاربران عزیز بشرح زیر عرضه می نمائیم : http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f-401.aspx 2016/2/2 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%9f-401.aspx آیا می دانید چگونه می توانید پزشک حاذق خود باشید؟ "انسان تنها موجود باشعوری است که می تواند هوشمندانه خود را معالجه نماید". لذا شما می توانید با کمک این سامانه ،بیماری خود یا عزیزانتان را تشخیص و مناسب ترین گیاهان دارویی را مصرف کنید ... http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%b0%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%9f-354.aspx 2015/9/29 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d8%b0%d9%82-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d8%af%d8%9f-354.aspx آیا می دانید نیاکان ما آلزایمر یا فراموشی را چگونه معالجه می کردند؟ بر اساس آخرین نظریات علمی سلول های عصبی مغز برای بررسی و انتقال اطلاعات با یکدیگر و با بخش‏ های دیگر در ارتباطند. این ارتباط بصورت جریان الکتریکی کوچکی است که از یک سلول به سلول بعدی انتقال پیدا می‏ کند. http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%9f-347.aspx 2015/9/20 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7-%d8%a2%d9%84%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86%d8%af%d8%9f-347.aspx آیا می دانید متد Telemedicine یا درمان از راه دور چیست؟ هنگامیکه از نام یک بیماری خاص برای جستجوی داروهای گیاهی استفاده می کنید ، ممکن است بیش از صدها گیاه بعنوان داروی پیدا و معرفی گردد. لذا انتخاب یک دارو از این مجموعه برای معالجه یک بیماری بخصوص ، کمتر از یک درصد شانس صحت و اطمینان در بر دارد... http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%af-Telemedicine-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-346.aspx 2015/9/14 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%af-Telemedicine-%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-346.aspx چگونه هویج برعلیه بیماریها و سرطانها مبارزه می کند؟ فیبرهای محلول موجود در هویج با اسیدهای صفرا پیوند می زنند وسطح کلسترول بد (LDL) را کاهش داده و نیز سطح کلسترول خوب (HDL) را افزایش داده و به کاهش لخته های خونی کمک میکند. مانع از بروز بیماری های قلبی و انواع سرطان ها می شود. http://www.telemediran.com/News/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-293.aspx 2015/5/25 http://www.telemediran.com/News/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f-293.aspx آیا میدانید صددرصد مردان تا 100 سالگی دچار سرطان پروستات می شوند؟ • در سن 100 سالگى 100% مردان در هنگام کالبدشکافى داراى سرطان پروستات هستند. • در سنین 80 تا 89 سالگى 66% و در سن 70 تا 79 سالگى 40% مردها به این بیمارى مبتلا مى‏ باشند... http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-100-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9f-282.aspx 2015/5/9 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%d8%b5%d8%af%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7-100-%d8%b3%d8%a7%d9%84%da%af%db%8c-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9f-282.aspx آیا میدانید چگونه دندان های خود را بیمه کنید؟ روی مسواک خود مقداری سماق سابیده شده بریزید و دندانها را حداقل یک دقیقه با آن مسواک بزنید.این عمل در میان مدت باعث تقویت لثه ، دندان ، رفع جراحت ، زخم بد دهان و لثه می شود... http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af%d8%9f-224.aspx 2015/2/20 http://www.telemediran.com/News/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%af-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af%d8%9f-224.aspx کرفس ضدالتهاب، مسکن و مدّر است از فوائد بیشمار گیاه کرفس می‌توان به تاثیر آن در درمان تنفس نامطبوع، عفونت مثانه، سرطان، تب یونجه و ضعف حافظه اشاره کرد... http://www.telemediran.com/News/%da%a9%d8%b1%d9%81%d8%b3-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-208.aspx 2014/12/31 http://www.telemediran.com/News/%da%a9%d8%b1%d9%81%d8%b3-%d8%b6%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%a8%d8%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%91%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-208.aspx